Pühapäev , juuli 14 2024

Peeter Espak: masenduses inimliku rumaluse ja vasakäärmusluse leviku peale (ühiskonnategelaste petitsioonist)Täna(25.10.2023) on mitmed küsinud, et kuidas ma kommenteeriks rohkem kui sajalt ühiskonnategelaselt saabunud petitsiooni Iisraeli tegevuse vastu. Peale selle, et olen masenduses inimliku rumaluse ja vasakäärmusluse leviku peale, oskangi kommenteerida järgmist – kuigi loomulikult ajaloos toimunu lahtiseletmiseks, milles alati ongi kümneid eri varjundeid ja perspektiive, ei aita küll paarist leheküljest. Kuid seisukoht tuligi selline:

Hetkel sõjapiirkonnaks olevate maade ajalugu ja religiooni uuriva teadlasena mõistan ülimalt karmilt ja ilma ühegi kahetimõistmiseta hukka täna ajakirjanduses ilmunud osade ühiskonnategelaste pöördumises sisaldunud valeväited ning inimsusevastaste kuritegude ulatuse ja ka tähenduse täiesti äraspidiseks muutmise katse ja soovi, mille kohaselt ohvrist on tehtud süüdlane ja süüdlasest ohver.

Nimetatud pöördumise kõige jõhkramaks väiteks võib kahtlemata pidada enneolematu terrori ja mõrvalaine ohvriks langenud Iisraeli riigi poliitikutele pöördumises omistatavaid “etnilise puhastuse hirmu süvendavate Iisraeli juhtide sõnavõtte”, milliseid ei ole olemas. Avalikus pöördumises sisalduvad väited ajaloost või ka praegu toimunust on suuresti muuhulgas propagandistlikud väljamõeldised. Või siis ajalugu ühest kitsast vasakäärmuslikust perspektiivist tõlgendavad terrorismi ja rahvusvaheliste vasakäärmuslike pseudoinimõiguslaste võrgustike (sh paljudes USA ja Euroopa ülikoolides tegutsevate inimsusevastaseid ideid levitavate aktivistidegruppide) ideoloogiat agiteerivad loosungid, millel pole päris reaalsusega sageli vähimatki seost.

Eriti küüniline on valeväidete esitamine selle kohta, nagu oleks Iisraeli riigi rajamiseni viinud 1947-1949 sündmuste käigus toimunud teadlik sadade tuhandete „palestiinlaste“ väljaajamine oma kodudest, millise sündmuse uut kordumist propageerivat täna ka Iisraeli ametivõimud. Eriti kummaliseks teeb sellise väite esitamine veel ka see et, termin „palestiinlane“ oli sellel perioodil ja ka Briti Rahvasteliidu mandaadi raames rahvusvaheliselt kasutusel kõikide antud piirkonnas elavate inimeste kohta. Sealjuures juutide ehk põlisrahva enda kohta nagu ka hilisemate nii vallutajarahvaste kui ka kristlaste, druuzide ja teiste tähistamiseks. Ühtlasi toimus sel perioodil verine osade moslemitest araablaste rünnak juutide vastu eesmärgiga põlisrahva kultuur oma ajaloolisel kodumaal hävitada ja sealt välja ajada. Nii see katse juute oma kodumaalt likvideerida kui rohked hilisemad teiste piirkonna araabia riikide poolt ette võetud katsed Iisraeli ja juutide lõplikuks hävitamiseks ei kandnud vilja. Sest juudid suutsid edasi juba ka Nõukogude Liidu poolt kulisside taga mahitatud ja toetatud rünnakud edukalt oma eri vabadussõdade käigus tagasi lüüa.

Petitsioonile üks allakirjutanu Sanna Kartau väitis muuhulgas ka ühes mulle isiklikult adresseeritud kirjas kriitikana meie meedia pihta, et ajakirjanduses hetkel toimuva kohta “kasutatud allikad on sageli USA-meelsed, kellel on selge huvi regioonis”. Samas jääda aga kajastamata väidetavad sõnavabaduse rikkumised isegi Saksamaal. Säärast väidet kohtab avalikkuses sageli. Sellele saabki ainult vastata, et on väga hea, et meie ajakirjanikud kasutavad oma allikatena justnimelt ka USA allikaid ja väljaandeid ja mitte mõne maailmas globaalset terrorit või sõda külvava ning kõiki endas sisalduvaid või endaga piirnevaid väiksemaid rahvaid kas assimileerida või hävitada soovivaid näiteks Venemaa, Hiina, Iraani, Põhja-Korea, ka „Palestiina omavalitsuse“, Hamasi või mõne teise sarnase terroristliku riigi või organisatsiooni poolt edastavat väärinfot ja väljamõeldud statistikat.

USA praeguse valitsuse tegevuse on vähemal või rohkemal määral heaks kiitnud nii USA meedia konservatiivne kui liberaalne tiib. Mida võib lugeda eri väljaannete kaupa suures omavahelises tülis olevas meediamaastikus üpriski erandlikuks nähtuseks. Kuigi esineb sõltuvalt väljaandest loomulikult ka etteheiteid sellele, et USA on üritanud pigem pidurdada Iisraeli vägede kiiremat tegutsemist, mis aitaks lahendada olukorra ja võita sõda võimalikult ruttu ning vähemate süütute ohvrite elu hinnaga. USA mõnevõrra Iisraeli tegevust pidurdav tegevus on antud kontekstis mõistetav kahtlemata seetõttu, et selliselt toimides loodetakse päästa võimalikult suure osa terroristide käes pantvangis olevate USA kodanike elu. Võimalik, et koguda ka enam luureinfot röövitud inimeste asukohtade ning ka Gaza sektori tunnelivõrgustiku kohta. Kuid ei saa ka välistada, et Iisraeli liialt nõrk esialgne vastus ja ka pealetungiga viivitamine võib pikemas perspektiivis hoopiski jällegi tuua kaasa rohkem probleeme ning ohvreid, kui kaasneks kiirema tegusemisega ning Gaza vabastamisega pigem võimalikult mõeldavalt kiires tempos. Kas pigem viivitav ja mitte liialt intensiivne olukorra lahendamine Gazas on õigustatud, on raske öelda. See on aga täiel määral Iisraeli riigi ja tema juhtkonna enda otsustada. Ise oleksin pigem kriitiline viivituste suhtes. Sest iga kaotatud päev ei too juurde mingit kasu tsiviilelanikkonnale ning näitab vaba maailma ning õiglusel põhinevat mõttemaailma kuritegelikele riikidele taaskord nõrga ja otsustusvõimetuna kurjusele otsustaval vastuhakkamisel.

Loodan, et kõik Eestis tegutsevad poliitilised jõud nagu ka südametunnistusega inimesed toetavad ühemõtteliselt Iisraeli. Ja tema õigust oma riiki ja oma kõiki kodanikke sõltumatult nende rahvusest või usutunnistusest sõjas terroristlike riikide ja nende hävitamist soovivate koosluste vastu üle kogu maailma kaitsta. Iisrael ei kaitse teda ennast lõplikult hävitada soovivate jõudude vastu kaitsesõda alustades mitte ainult juutide ja üle 20% Iisraeli kodanikeks olevate araablaste (kellede hulka kuuluvad enamasti nii erinevate voolude moslemid kui ka vähemaarvuliselt araablastest kristlased ja druuzid) õigust elule, vaid sarnaselt NATO ja USA ning ka Eesti abiga Ukrainale üleüldist rahu, õigust, õiglust ning ka vaba maailma säilimist kogu maakeral. Ehk toetades Iisraeli, toetame ka Eestit ja loomulikult Ukrainat võitluses muuhulgas just Venemaaga nagu ka võitlust teiste Kremli reziimiga otsese sõjalise liidu moodustanud kuritegelike riikide vastu.

Vastustades Iisraeli õigust ennast terrori ja sissetungi vastu kaitsa, ulatatakse sellega üheasgselt sõbrakäsi Venemaa kuritegelikule reziimile. See on tänaseks avaldanud oma jõugujuhi Putini ja tema ametnikkonna kaudu ühemõtteliselt täpselt samasuguseid seisukohti, mis sisaldub meie ühiskonnategelaste avalikus kirjas. Nende inimeste kiri legitimiseerib rahvusvahelist terrorismi, inimõiguste süstemaatilist rikkumist diktatuuririikide poolt ja aitab väga tugevalt kaasa juba täna reaalses elus toimuva Venemaa-Hiina-Iraani ning nüüd ka „palestiinlaste“ sõjalise liidu globaalsetele sihtidele. Eesmärgiga nõrgestada vaba maailma positsioone nii sõjaliselt kui samavõrra ka propagandismi kaudu läbi pehme jõu kasutamise. Iga vabas maailmas tegutsev vastavat ideoloogiat levitav vasakäärmuslaste organisatsioon ning rakuke, ülikoolides inimõiguste mõttest ja olemusest tankiga ülesõitvate aktivistide protestiaktsioonid ning tudengkonnas läbiviidav „ajupesu“ nagu ka oma enda ühiskondades lõhestava poliitilise propaganda tegemine kurjuse jõudude heaks ei ole „vesi Putini veskile“ sel korral mitte ühe või teise poliitilise jõu salakavalas retoorikas ja poliittehnoloogias, vaid on seda täna ka päriselt.

Petitsioon on samavõrra tegelikkust ja ka ajaloolist reaalsust moonutav või isegi võltsiv, kui oli seda Putini õigustus Ukraina sõja alustamise eel. Nimelt ukrainlasi iseseisva rahva või riigina pollagi olemas! Lääne imperialistid on sellise väärnähtuse loonud ning suur vene rahvas kaitseb ennast eelkõige NATO ja USA ekspansionismi vastu. Ukraina aprtheidireziim paneb aga riigi idaosasas toime genotsiidi ja massimõrva süütute tsiviilisikute vastu! Venemaa on ohver – kurjad USA sõjatöösturid ja kapitalistid aga mitte ainult ei soosi süütute laste mõrvamist, vaid rikuvad üleüldiselt inimõigusi ja rahu. Teglikult olekski täpselt sellise petitsiooni võinud kirjutada Putin isiklikult, sest see nimelt esindabki justnimelt tema tänaseid arvamusavaldusi kõige täpsemalt.

Eesti poliitilised ringkonnad peaks antud pöördumises sisalduva sõnumi ja selle olemuse ühemõtteliselt hukka mõistma. Olgu tegu siis koalitsiooni või opositsiooni kuuluvate jõududega. On teatud küsimused – nagu kasvõi eestlaste, ukrainlaste või juutide õigus oma ajaloolisel kodumaal olemas olla ja selle eesmärgi saavutamiseks ennast ka röövvallutaja vastu kaitsta – milles peaks ka Eestis valitsema poliitilisi ideoloogiaid ületav üldinimlik lähtekoht. Milles peab loomulikult sisalduma ka inimlik kaastunne ja võimalik abi sõjas kannatavatele süütutele tsiviilisikutele Iisraelis ja ka Gaza sektoris.

Kui Eestil on selleks võimekusi, peaksime loomulikult aitama oma võimete piires (sh vajadusel sõjaliselt) Iisraeli riiki ja rahvast sõjas terrori vastu ning seejärel ühtlasi andma abi ka agressori poolel kannatavatele tsiviilisikutele. Ning kindlasti kutsuma üles piirkonnas asuvaid sealjuures sunni moslemite enamusega araabia riike Gazast põgenikke vastu võtma. Kasvõi piiratud ulatuses selleks spetsiaalselt loodud turvaaladele vältimaks terroristide kontrollimatut levikut omakorda Gazast edasi Egiptusesse ja kaugemale. See võib põgenikke valimatult vastuvõtvates araabia riikides tuua kaasa katastroofilisi tagajärgi ja sotsiaalse kollapsi. Kuid justnimelt piirkonna araabia riike, kes kannavad ajaloolist vastutust ka täna aset leidvate sündmuste eest, peaks Eesti ka survestama, et tsiviilisikutest võimalikele sõjapõgenikele siiski rohkem abi antaks.

Eesti nii humanitaarne kui sõjaline abi ja toetus mingu aga esmalt ohvrile ehk Iisraeli rahvale ja riigile. Kindlasti saame selles plaanis paljut Iisraeli heaks ära teha nii Euroopa Liidus kui kaugemalgi rahvusvaheliselt. Sealjuures mõistes kõikjal hukka ÜRO peasekretäri poolt hiljuti laekunud vastuvõetamatud seisukohad toimuva osas nagu ka Euroopa Liidu sees leviva ohvrist süüdlast ja süüdlasest ohvrit tegeva vasakäärmusliku meelsuse.

Käesoleva pöördumisele allakirjutanutele ei oska muud soovitada, kui noortele inimestele, kelle moraalne kompass on alles kujunemas ning kelle teadmised ajaloost ei saagi olla veel väga laialdase ulatusega – lugeda, uurida, küsida järele ja otsustada päriselt toimunud ajaloo nagu ka olude põhjal pigem ise, mis on õige ja mis vale.

Ning mis peamine: Noored inimesed – ärge alluge vanema põlvkonna aktivistide indoktrineerimisele ja ajupesule lihtsalt seetõttu, et keegi inimene või tema jutt ja isik tundub põnev . Või seetõttu, et kuskil ülikoolis või mujal klubilisel koosviibimisel loengut või ettekannet pidanud näiliselt “tõsiseltvõetav” tegelane esitab ehk noortele põnevaid revolutsioonilisi ja USA kapitalistlikku imperialismi ning „juutide kurjust“ hukkamõistvaid seisukohti. Sellised seisukohad töötati välja Nõukogude Liidus KGB poolt ja istutati nõukogude rahastuse ja mõjutustegevuse poolt oskuslikult sisse kõikvõimalikesse vasakäärmuslaste kogukondadesse üle kogu läänemaailma. Eriti aga just ka lääne eliitülikoolimaailma, kus äärmusideoloogia kummitab ja peseb ajusid edasi juba omal initsiatiivil ilma, et keegi selle eest isegi maksma peaks. Ning on nüüd ringiga hoopis lääne vasakäärmuslastelt meie kohalikeni taas tagasi jõudnud.

Täiskasvanud soliidses eas allakirjutanutele ei oskagi vist muuga vastata kui et selline toimimisviis tekitab nõutust ja paneb küsima, et kuidas saab kellegi inimese moraal ja õiglustunne olla niivõrd paigast ära. See ei ole niisama enam andestatav!

Noortele inimestele aga tõesti – ärge laske ennast ära kasutada kellegi teise hüvanguks ja kellegi teise kurjade ambitsioonide või ka omakasu nimel. Kõiki süütutest tsiiviilisikutest ohvreid peabki soovima aidata ja neile ka kaasa tundma, sest see on inimlik. Aga toetades ise uue kurjuse telje ideoloogiat ja sihte, kannatavad just kõige enam need kaitset vajavad tsiviilisikud ise. Õiglus seatakse jalule ohvrit aidates ja süüdlast karistades ning kannatajaid terrorist vabastades muuhulgas ka Gazas. Mitte aga uue Vene-Hiina-Iraani-Hamasi kurjuse telje suuvoodriteks olemise läbi maailma veelgi rohkema kannatuse tekitamise läbi.

Hullus on nakkav, vaktsineerige ennast kiirelt ajalugu uurides!

Tekst esmalt avaldatud 25.10.2023 Peeter Espak’i Facebooki voogedastuse postituses

Vaata ka

Andri Kiige: EKRE siseopositsiooni välja viskamine – analüüs

EKRE on vahetult erakonna kongressi eel oma senise nö “mõõdukama” siseopositsiooni erakonnast välja visanud ja …

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga